ഭൈരവാനന്ദദർശനം.

ഭൈരവാനന്ദദർശനം. June 4, 2020Leave a comment

kulaguru

sreeyuth Balakrishnanath

മതസങ്കൽപം

മതാതീതആത്മീയതയാണ് യോഗമാർഗം. ജാതിയുടെയോ മ തത്തിന്റെയോ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവേ ചനം യോഗിക്ക് ഭൂഷണവുമല്ല.

മതം എന്തായിരിക്കണമെന്നതിൽ ഭൈരവനന്ദസ്വാമികൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ദർശനമുണ്ടായിരുന്നു. ഹംസ വിദ്യയ്ക്ക്, ഇന്ദുവിദ്യഎന്ന് കൂടി പേരുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഈ ഇന്ദുവിദ്യയാണ് നമ്മുടെ ഭാരതമുനിപുംഗവന്മാരായ ഹംസന്മാരുടെ കുലവിദ്യ. ആ വിദ്യ ഉപാസിക്കാനുള്ള മാർ ഗ്ഗ ത്തോട് കൂടി, ബാഹ്യാചാരങ്ങളായ സത്യം, വൈരാഗ്യം, സമ ഭാവന, ജീവകാരുണ്യം , കർത്തവ്യകർമ്മാനുഷ്ടാനം , ശരീരര ക്ഷ ഇവയുടെ പരിശീ ലങ്ങളോട് കുടിയ ഒരു പ്രത്യേക മതമുണ്ട്. അ താണ് ഇന്ദുമതം” (നിത്യബോധചന്ദ്രിക പുറം.8).

എന്നാൽ മതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെന്തിന് എന്നതിലും അദ്ദേഹ ത്തിന് തെളിഞ്ഞ കാഴ്ച്പ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. നിത്യബോധചന്ദ്രി കയുടെ പുറം 5-ൽ അദ്ദേഹം അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുനർജ്ജ ന്മം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഇല്ലെന്നിരിക്കട്ടെ ഇഹലോക ക്ഷേമത്തിനും ആ ത്മസുഖത്തിനും ഒരു മതം അനുസരിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യധർമ്മമാ ണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം” . ഇവിടെ,മതം എന്ന്പറയുന്നത് ഹംസസാധനയും അതിന്റെ പുഷ്ടിക്കാവശ്യ മായ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ബാഹ്യാചാരങ്ങളും മാത്രമാണ്.

ഹംസവിദ്യയുടെ ഉപദേശത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധന കളും നിഷ്കർഷകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതസങ്കല്പത്തിൽ പുരോഹിതരും, ആരാധ കരും,വിഗ്രഹങ്ങളും, പൂജാവിളക്കുകളും,ബാഹ്യാരാധനയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; ഗുരുശിഷ്യബന്ധംമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.

മതത്തിലെ പൗരോഹിത്വത്തെ അദ്ദേഹം ഒട്ടും അംഗീകരി ച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ വൈദികസമ്പ്രദായങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല . ജാതിയെയെയോ വർണ്ണാശ്രമ ങ്ങളെയോ അംഗീകരിച്ചുമില്ല. ഈ ദർശനം അദ്ദേഹം ഹം സയോഗചന്ദ്രികയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു: ദേഹജാതിവർണ്ണാ ശ്ര മങ്ങൾ,വേദങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുതലായവയെ കാലിലെ പൊ ടിപോലെ ഉപേക്ഷിക്കണം”(പുറം 108 )

പൗരോഹിത്യമതം ഹിന്ദുമതത്തിന് വരുത്തിവച്ച ദോഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഹിന്ദുമതതത്വചന്ദ്രികയിലും നിത്യബോധചന്ദ്രികയി ലും, ദേവീഭാഗവതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും മറ്റും വിവ രിക്കുന്നുണ്ട്.

KUNDALINI is the name of a sleeping dormant potential force in the human organism. It is situated at the root of the spinal column. Some people think that it is a myth or an illusion. They are wrong. Kundalini is a dormant energy. It is a biological substance. In the masculine body it is in the perineum, between the urinary and excretory organs. In the female body it is at the root of the uterus, in the cervix. It is a physical structure. There we can see a small gland. We can even take it out and press it. This centre is known as MOOLADHARA CHAKRA .

 To awaken kundalini  we have to apply some yogic techniques. We must  have to practice asanas, pranayama, kriya yoga and meditations in order to awaken kundalini. When you are able to force your prana into the seat of kundalini then the energy –Kundalini-wakes up and makes its way to SAHASRARA at the top of the head. Kundalini passes through sushumna nadi-the central nervous canal-to the brain-saharara. It passes through CHAKRAS which are interconnected with the different silent areas of the brain. With the awaking  of kudalini there is an explosion in the brain. The dormant or sleeping areas of the brain start blossoming like flowers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *